Program „Domaćica za 5“

Prema provedenoj anketi udruge pet osoba sa 100% invaliditeta, s dijagnozom paraplegija i parapareza koje žive u vlastitom domaćinstvu, same ili s nekime tko im ne može pomoći, omogućili smo pomoć u kući, u dijelu koji ne mogu same obavljati a to je čišćenje i održavanje životnog prostora, priprema jednostavnijih obroka, odlazak u kupovinu, ljekarnu i sl. Pomoć je ostvarena na 4 sata tjedno, ukupno 20 sati mjesečno a prema rasporedu koji odgovara korisniku.

Zaposlena je jedna osoba kao gerontodomaćica koja je radila pola radnog vremena tj. 80 sati mjesečno a sati su se raspodijelili među 5 korisnika i to:

  • 3 muškarca u dobi od 58, 64 i 73 godine, 2 u invalidskim kolicima i 1 s otežanim kretanjem, svi 100% invaliditet
  • 2 žena u dobi 42 i 65 godina, u invalidskim kolicima , 100% invaliditet.

Te usluge pružaju uvjete za što neovisniji život osoba s invaliditetom i tako sprječavaju institucionalizaciju, odnosno smještaj u Dom za starije i nemoćne.
Također omogućavaju vidljivost osoba s najtežim oblikom invaliditeta u zajednici, čime postaju aktivniji sudionici i korisni članovi društva.
Mjesto održavanja projekta/programa Pula, lokacija/lokacije: cijeli grad Pula i na 5 lokacija u stanu potrebitih, vrijeme provedbe bilo je planirano od početka do kraja godine međutim zbog nedostatka sredstava provedeno je 12.06.2017.-12.11.2017.

Program je povoljno utjecao na stjecanje veće samostalnosti i veće mogućnosti upravljanja vlastitim životom osoba uključenih u program a time i postizanje većeg samopouzdanja kod svih 5 korisnika usluga gerontodomaćice.
Osim toga predloženi je program pridonio poticanju zapošljavanja osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada, zapošljavanjem kao gerontodomaćica.

Rezultati po završetku programa su kao što se očekivalo

  • deinstitucionalizacija korisnika
  • uključenost svih korisnika u aktivnosti svakodnevnog življenja
  • vidljivost korisnika u zajednici
  • promicanje filozofije neovisnog života

Mjerljivi rezultati:

  • poboljšanje kvalitete življenja osoba s para/tetraplegijom
  • samostalniji život osoba s najtežim oblikom invaliditeta u invalidskim kolicima
  • resocijalizacija i uključivanje paraplegičara u lokalnu zajednicu.
  • zadovoljni korisnici

Svih pet korisnika izuzetno je zadovoljno ovim programom i žele da se on nastavi jer im takva pomoć gerontodomaćice u kući omogućava da ne traže smještaj u institucijama.

Financirano od Grada Pula